Dotace na emise zápachu

Emise ze stacionárních zdrojů

Základní prioritou v oblasti ovzduší Národního programu Životní prostředí je zlepšení kvality ovzduší tam, kde jsou překračovány imisní limity a udržení kvality ovzduší tam, kde je jeho kvalita dobrá. Ke zlepšení současného stavu lze přispět omezením znečištění ze stacionárních zdrojů včetně eliminace zápachu, který je častým předmětem stížností občanů.

Podporované aktivity: 

  • pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných težkých kovů - olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry)
  • pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako např. zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění atd.), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu

Oprávnění žadatelé:

  • obchodní společnosti a družstva
  • fyzické osoby podnikající
  • obce, dobrovolné svazky obcí
  • kraje
  • státní podniky
  • nestátní neziskové organizace
  • veřejné výzkumné instituce

Výše podpory:

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 tis. Kč.

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 1O mil. Kč.

Maximální výše celkové podpory na jeden projektčiní 60 % z celkových způsobilých výdajů.

Termín pro předkládání Žádostí:

Zahájení příjmu Žádostí:  3. 4. 2017

Ukončení příjmu Žádostí: 27. 9. 2017

Přihlášení