snižování emisí a zápachu z ovzduší

dotace na odstranění zápachu z podniků

řešení pro provozovny a podniky, které obtěžují obyvatele měst a obcí zápachem nebo zamořují životní prostředí. Podpora bude určena zejména na pořízení technologií ke snížení emisí pachových látek nebo vybraných těžkých kovů, tedy na výbavu provozů nad rámec povinností daných evropskou i národní legislativou.

Kdo může žádat:

 • Fyzické osoby podnikající
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy,
  spolky).
 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní podniky
 • Veřejné výzkumné instituce

Podporované aktivity a typy projektů:

 • Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí
  znečišťujících látek, včetně projektů na snížení či eliminaci zápachu.
 • pořízení technologií vedoucí ke snížení emisí vybraných těžkých kovů - olova, arsenu, kadmia,
  niklu a rtuti. Půjde především o technologie ke snižování emisí těžkých kovů
 • pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení zápachu. Obvyklým případem může být zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu

Míra podpory: 

až 60%

Potřebné dokumenty:

 • Projektová dokumentace 
 • Položkový rozpočet
 • Projektový námět
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis z živnostenského nebo obdobného rejstříku
 • Odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou
 • Údaje o počtu rodinných domů a počtu bytových domů do 500m od zdroje
 • Údaje o počtu stěžovatelů orgánům státní správy (např. petice)
 • Odkaz na nezávislý zdroj dat o účinnostech odlučovačů
 • Účetní závěrku za poslední 3 roky
 • Prohlášení žadatele – podnik v obtížích

Rádi Vám komplexně zpracujeme posudek i projektový námět.

Termín podání:

1. kolo příjmu od 5. 2. do 29. 4. 2016

2. kolo příjmu od 1. 6. do 29.7. 2016

 

V případě zájmu o dotaci nás neváhejte kontaktovat:

Tel: 777 876 549

Email: pavlina.slavikova@activconzult.cz

Přihlášení