Efektivní veřejná správa

Výzva pro územní samosprávné celky

 

Kdo může o dotaci žádat:

 • obce
 • kraje
 • Asociace a sdružení obcí a krajů
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi

Podporované aktivity:

1. Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména
prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich
fungování a snížení administrativní zátěže

Podpora strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu rozvoje organizace,
zvýšení transparentnosti fungování organizace. Za tímto účelem budou moci být využity
nástroje jako např.:

 • tvorba strategických dokumentů
 • rozvoj stávajících a zavádění nových nástrojů strategického řízení obce1
 • související vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe),
 • zpracování studií proveditelnosti ke konkrétním jednotlivým projektům určeným k následné realizaci a financování. Specifickou podmínkou u této podporované aktivity je povinnost příjemce doložit doklad o zahájení realizace projektu, ke kterému byla studie vypracována v případě jejího kladného závěru. Doklad o zahájení realizace projektu bude nutné doložit do dvou let od ukončení realizace projekt s touto aktivitou

2. Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím
zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií
v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

A. Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících

ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. Za tímto účelem bude
podpořeno zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich
působnosti zejména.:

 

 • zadávání veřejných zakázek, proces vedení zadávacího řízení,
 • projektové a strategické řízení
 • finanční řízení,
 • naplnění standardů kybernetické bezpečnosti (včetně využívání zkušeností ze zahraničí)
 • pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu
 • komunikace s veřejností,
 • územní plánování,
 • environmentální management,
 • zvládnutí krizového řízení a součinnost složek integrovaného záchranného systému,
 • znalost příslušné legislativy

nepodporované aktivity:

není podporováno vstupní vzdělávání úředníků dle zákona 312/2002 Sb.
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
Vzdělávání v oblasti soft skills a IT je podporováno, pouze pokud je součástí oblastí
vzdělávání uvedených v bodě A.

Míra podpory:

95%

minimální projekt ve výši 1 000 000 Kč a maximální projekt ve výši 10 000 000 Kč. Až 25% nepřímých nákladů.

Termín výzvy:

žádosti se podávají od 11. 2. do 11. 4. 2016

 

Pokud byste měli zájem o služby v rámci strategie a efektivity řízení, můžete si objednat naši službu poradenství ve Strategickém řízení. 

 

Přihlášení