Hospodaření s vodou

zlepšení kvality povrchových i podzemních vod

zlepšení kvality povrchových i podzemních vod

Hlavním cílem je zvýšit efektivitu hospodaření s vodou a kaly v malých obcích.

Dotace je určena na opatření vedoucí ke snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnosu znečišťujících látek do povrchových vod a podzemních vod a ke zvýšení využití srážkových vod jako vody užitkové.

 

Kdo může žádat o dotaci:

 • obce do 500 obyvatel
 • obec bez omezení počtu obyvatel, a to na projekty realizované výhradně v části obce (Část obce ve smyslu § 27 zákona č. 128/2000 Sb.) do 500 obyvatel


Podporované aktivity:

 • zlepšit kvalitu povrchových vod i podzemních vod a reakci na negativní jevy, dopady změny klimatu (povodně, sucho, nedostatek vody)
 • podpora na zachycení vody v krajině, zvxšování zásob vody a její kvality, efektivní využívání vodních zásob
 • využití srážkových vod a čištění odpadních vod na území obce včetně udržitelných koncovek (dočištšní odtoku ČOV, kompostování kalu)s důrazem na decentrální řěšení na jednotlivých pozemcích
 • jmenovitě se může jednat například o opatření DESAR, ČOV, DČOV, další využití kalu, vužití srážkových vod, čištění odpadních vod

Způsobilé výdaje:

 • pořízení služby, dodávky stavebních prací
 • nákup výrobků, technologií, pozemků, nemovitostí
 • projektová dokumentace, odborný posudek, dozor
 • publicita

Míra podpory:

 • 80%
 • minimální podpora ve výši 400 tis. Kč
 • maximální podpora ve výši 5 mil. Kč

Termín podání:

 • 1. kolo příjmu od 1. 3. do 30. 6. 2016

V prvním kole se předkládá projektový námět a odborný posudek

 • 2. kolo příjmu od 1. 8. do 30. 11. 2016

do druhého kola jsou přizváni jen žadatelé, kteří uspěli v prvním kole. Předkláda se formulář žádosti a přílohy( projektová dokumentace, územní rozhodnutí, smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva)

Naše společnost je pro Vás schopna zajistit:

 • administraci dotace
 • podání projektového námětu
 • odborný posudek
 • podání žádosti 

Dotace na hospodaření s vodou

Přihlášení