rozšíření středisek pro děti

provozujete volnočasové středisko nebo o tom uvažujete? Máte jedinečnou příležitost získat dotaci na vybudování nebo rozšíření zařízení, které bude sloužit pro děti 1. stupně ZŠ v době kdy jsou rodiče v zaměstnání. 

Jedná se provoz dětského klubu, kde budou moci děti trávit čas před/ po vyučování v době kdy jsou rodiče v práci. 

Podporované aktivity:
možnost budování takových zařízení, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti.

zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby), s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne)
skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy)
zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity
příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové)

Kdo může žádat:

 • Obchodní korporace
 • OSVČ
 • Státní podnik
 • Profesní a podnikatelské sdružení
 • NNO
 • Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
 • kraje
 • organizace zřizované kraji
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy
 • sociální partneři

Míra podpory:

 • Dle typu žádajícího je možné získat příspěvek ve výši 85% až 100 %.
 • Minimální částka podpory je ve výši 5 tis. Kč až 6 mil. Kč


Termín podání:

 • Příjem žádostí probíhá do 16. 10. 2015

Přihlášení