Snížení emisí

Dotace na snížení emisí

program OPŽP opět bude vyhlašovat dotační výzvu 2.2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, která je zaměřena na snížení emisí stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Především je výzva 2.2. určena podnikům  a obchodním společnostem, kteřé potřebují snížit emise pod limit norem EU nebo se přizpůsobit budoucím normám EU. 

Žadatelé opět mohou předkládat projekty ve výzvě 2.2. Kvalita ovzduší na následující aktivity:

 • Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC
 • Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky
 • Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat
 • Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení)
 • Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií

Důraz je kladen na aplikaci pokročilých nejlepších dostupných technik (BAT). Může se jedna například o snížení emisí VOC z lakovny pořízením nové dopalovačky, skrápěcí vůz na prašné částice, filtrační zařízení do dřevozpracujícího průmyslu, atd.

Předpokládaná výše dotace ve výzvě 2.2. Kvalita ovzduší:

 • 25% - 55% dle konkrétního zařazení projektu
 • v režimu de minimis může výše dotace na snížení emisí dosáhnout až 85% 

Příjem žádostí ve výzvě 2.2. na snížen emisí ze stacionárních zdrojů:

 • od června 2017

Způsobilé výdaje ve výzvě zlepšování kvality ovzduší:

 • stavební úpravy
 • dodávka, pořízení techonologie ke snížení emisí
 • rekonstrukce technologie
 • zavádění opatření na snížení emisí
 • administrativní činnosti v rámci projektu
 • zpracování výběrových řízení
 • projektová dokumentace
 • zpracování žádosti

 

 

Přihlášení