Zpracování studií proveditelnosti

Studie kvalitně a rychle

Žádáte o dotaci, kde je zpracování studie proveditelnosti, podnikatelského záměru nebo analýzy souladu povinou přílohou?

Naše společnost ve spolupráci s odborníky vám zpracuje kompletní studii proveditelnosti, analýzu souladu či projektový záměr dle požadovaných dotačních podmínek a předepsané struktury od poskytovatele dotace.

Studie proveditelnosti, analýza souladu či podnikatelský záměr je významným podkladem pro vaše rozhodnutí, zda daný projekt – investici realizovat. Také často jedním z rozhodujících materiálů vedoucí k rozhodnutí o přidělení dotace. 

Připravíme studii proveditelnosti pro projekt dostatečně kvalitně, tak aby byl projekt konkurenceschopný při žádosti o dotaci.

Nejčastěji je studie proveditelnosti tvořena z těchto oblastí:

 • popis žadatele a informace o investici
 • technické a technologické řešení - popis stávajícího a budoucího stavu
 • zaměření projektu - co projekt řeší, na koho je zaměřen
 • přínosy projektu
 • rozpočet projektu
 • organizační struktura projektu
 • harmonogram projektu
 • dopady na životní prostředí
 • ekonomické hodnocení

Další oblasti, které nemusí být povinné pro všechy projekty:

 • marketingový mix
 • analýza rizik
 • popis zdrojů financování
 • odborné vyjádření
 • analýza CBA
 • průzkum trhu

Jsme schopni zpracovat studie:

 • studie proveditelnosti
 • analýza souladu
 • podnikatelaský záměr
 • projektový námět
 • investiční záměr

Pro koho jsme schopni studie proveditelnosti, analýzy souladu a záměry zpracovat:

 • úřady I., II., III. stupně, Magistráty a Krajské úřady
 • organizace založené kraji, obcemi
 • neziskové organizace
 • podnikatelské subjekty
 • školám a vzdělávacím institucím

Z jakých dotačním programů zpracováváme stusie proveditelnosti, analýzy souladu a záměry:

 • OPŽP - operační program Životní prostředí
 • OPZ - operační program Zaměstnanost
 • OPPIK - operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • IROP - Integrovaný regionální operační program
 • Národní a krajské dotační programy

Každý operační program a jednotlivé dotační výzvy mají pro studie proveditelnosti specifické osnovy, které je potřeba dodržet. Cena studií proveditelnosti se odvíjí právě od specifiky osnov a jejich obsahu. Pokud se jedná o studii, která má jednoduchou osnovu a nevyžaduje vyjádření odborníka, budeme se pohybovat v cenově nižší hranici, naopak studie s obsáhlou osnovou a různou složitostí vyjádření odborníka se budou pohybovat ve vyšší cenové hranici.

objednávka studie proveditelnosti

 

Přihlášení